Дати на провеждане, продължителност23 и 28 март 2022 г. (16 уч. ч.) 
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 16:45 ч. Семинарни занятия
Форма на участие: присъственаонлайн, ZOOMОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ

Дата: 23 март 2022 г.
ТЕМА 1: ЗДДС
Промени в Закона за данък върху добавената стойност за 2022 г.
Лектор: Моника Петрова 
Продължителност на темата: от 09:30 - до 12:45 часа 

1. Промени в данъчното третиране на ваучерите за храна.
2.
 Допълнения, относно извършване на корекции при грешно данъчно третиране на доставка, при наличие на влязъл в сила ревизионен акт.
3
. Промени, свързани с необходимостта от прецизиране на разпоредби във връзка с прилагането на режим в Съюза, режим извън Съюза и режим внос.
4. Удължаванее на срока за прилагането на намалената данъчна ставка от 9 на сто. Данъчна практика.
5. 
Други промени.

ТЕМА 2: ЗДДФЛ 
Промени в ЗДДФЛ за 2022 г. Актуални въпроси от практиката по прилагането на ЗДДФЛ

Лектор: Евгения Попова 
Продължителност на темата:  от 13:30 ч. до 16:45 ч.

1. Промени в ЗДДФЛ за 2022 г. 
2. Актуални въпроси и казуси от практиката във връзка с предоставяне на информация в НАП за изплатени доходи на физически лица през 2021 г. и извършване на корекции във вече предоставена информация от платците на доходите/работодателите.
3. Предоставяне на информация за автоматичния обмен.
4. Актуални моменти при прилагане на данъчните облекчения, ползвани от физическите лица.
4.1. Въпроси и казуси от практиката при прилагане на данъчните облекчения за деца.
4.2. Прилагане на новото данъчно облекчение за извършване на подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот.
5. Подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. Новите моменти в декларацията.
Казуси, свързани с попълването на образците и деклариране на различните видове доходи, придобити от физическите лица.
6. Други въпроси от практиката.


28 март 2022 г.
ТЕМА 3: ЗКПО
Промени в Закон за корпоративното подоходно облагане през 2022 г.

Лектор:  Димитър Войнов 
Продължителност на темата: от 09:30 ч. до  16:45 ч. 

1. Промени в ЗКПО през 2022 г.
2. Промени в ЗКПО през 2021 г.
2.1. Ефекти от промяната в срока за подаване на ГДД и публикуване на ГФО
2.2. Промяна в авансовите вноски
2.3. Промени в данъците върху разходите
2.4. Сделки на регулиран пазар извън ЕС и на пазар за растеж
2.5. Амортизиране на СУПТО софтуер и хардуер
2.6. Промени в преотстъпването на данък 
2.7. Други промени
3. Актуални въпроси
3.1. Счетоводно отчитане и данъчно третиране на получени средства по национални програми и програми на ЕС за подкрепа на бизнеса в следствие на Covid-19.
Практика на Министерство на финансите и НАП във връзка с финансиранията – указания и писма
3.2. Счетоводно отчитане и данъчно третиране при промяна в наемите в следствие на Covid-19. Промяна в МСФО 16 „Лизинг“ през 2021 г.
3.3. Надвнесен годишен корпоративен данък за 2021 г.
3.4. Промени в ГДД по ЗКПО за 2021 г.
4. Въпроси по годишното данъчно приключване на 2021 г.:
4.1. Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността; непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи и други)
4.2. Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
4.3. Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС; сделки на регулиран пазар)
4.4. Специфични случаи на преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели:
    - разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС
    - разходи за изграждане или подобрение на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
4.5. Данъчен амортизационен план
4.6. Пренасяне на данъчна загуба
4.7. Данъчно третиране на получени и разпределени дивиденти
4.8. Данък върху разходите
4.9. Други
5. Други въпроси по практическото прилагане на счетоводното законодателство и ЗКПО.


Лекторски екип:  
Моника Петрова - началник на отдел "Данъчно-осигурителна практика", Дирекция "Обжалване и данъчно - осигурителна практика- София" - ЦУ НАП 
Евгения Попова - главен експерт по приходите в дирекция "Данъчно-осигурителна методология" на НАП 
Димитър Войнов - консултант по корпоративен данък и счетоводство 

Форма на участие: онлайн / присъствена
Онлайн - в платформата ZOOM.  В деня на курса участниците ще получат линк за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. 
Технически изисквания за участие:  компютър и стабилна интернет връзка.

Присъствена  форма на участие - гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5 (учебен център TBS consulting).


Цена280 лв. без начислен ДДС (336 лв. цена с ДДС) за участие в  3-те модула.
Може да заявите участие само в един модул, за целта се свържете с нас на посочените телефони.

Цената е една и съща за двете форми на участие.
За отстъпки от цената се свържете с нас на посочените телефони за контакт.
В цената е включено:
Онлайн участие
- презентации предоставени от лекторския екип, консултации. 
Присъствено участие
печатни материали, блокнот, химикалка;
- кафе паузи, топъл обяд от реномирана кетъринг фирма.

Начин на плащане:
По банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.
Организация: ТБС консултинг ЕООД
Банка: ОББ АД
Разплащателна сметка: BG49UBBS80021004989216
Банков код (BIC): UBBSBGSF16


Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.


Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line форма или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките.