Дати на провеждане, продължителност: 
МОДУЛ 1:  Промени в ЗДДФЛ за 2023 г.21 февруари 2023 г.  (4 уч. ч.) 
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 12:45 ч. Семинарни занятия
Формат: онлайн - zoom.us

МОДУЛ 2:  Промени в ЗДДС
 за 2023 г.23 февруари 2023 г.  (4 уч. ч.) 
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 12:45 ч. Семинарни занятия
Формат: онлайн - zoom.us

МОДУЛ 3:  Промени в ЗКПО за 2023 г.27 февруари 2023 г.  (8 уч. ч.) 
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 16:45 ч. Семинарни занятия

Формат:
онлайн - zoom.us
присъствен семинар
 
- гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ

МОДУЛ 1 - 21 февруари 2023 г. онлайн  I 4 уч. ч.
ТЕМА 1: Промените в ЗДДФЛ за 2023 г.
Актуални въпроси при годишното облагане на доходите на физическите лица за 2022 г.

Лектор: Евгения Попова 
Продължителност на темата: 09:30 ч. - 12:45 ч.

1. Промените в ЗДДФЛ в сила от 01.01.2023 г.
- разширяване на обхвата на предоставяне на информация със справките по чл. 73 от ЗДДФЛ и служебната бележка за доходите от трудови правоотношения;
- промени в условията за прилагане на данъчните облекчения за деца;
- възможност за деклариране и на доходи, облагаеми с окончателен данък в годишната данъчна декларация;
- разширяване на обхвата на предоставяне на информация за целите на задължителния автоматичен обмен;
2. Особености при ползване на данъчните облекчения за деца при авансовото облагане на доходите за 2023 г.
3. Годишно облагане на доходите на физическите лица и попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. Прилагане на новия режим за облагане на доходи от лихви по влогове в банки. Обсъждане на казуси от практиката.
4. Предоставяне на информация:
- със справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през 2022 г.
- със справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатени доходи по трудови правоотношения през 2022 г. Отразяване на ползваните данъчни облекчения в справката за доходите по трудови правоотношения. Особености при попълване на необлагаеми доходи в справката.
- за целите на задължителния автоматичен обмен.
5. Проблемни въпроси от практиката и алтернативи за тяхното разрешаване. Дискусия.


МОДУЛ 2 - 23 февруари 2023 г.  I онлайн  I 4 уч. ч.
ТЕМА 2: Промени в ЗДДС за 2023 г.
Актуални въпроси, свързани с прилагането на ЗДДС
Лектор: Моника Петрова 
Продължителност на темата:  09:30 ч. -  12:45 ч.

1.Въвеждане на 9 % ДДС като постоянна ставка за:
1.1. Книги, учебници, периодични издания – вестници и списания;
1.2. Бебешки храни и пелени по Приложение № 4.
2. Удължаване до 31.12.2023 г. на срока за прилагането на:
-  0 % ДДС за хляб и пшенично брашно. Отразявене на продажбите/ покупките в отетните регистри.
- 9 % ДДС за ресторантьорски и кетъринг услуги, туристически услуги и услуги по използване на спортни съоръжения.
3. Намаляване на данъчната основа и данъка при несъбираеми вземания.
4. Промени, свързани с регистрацията по ЗДДС.
5. Промени, свързани с обратното наисляване на данъка.
6. Промени, свързани с прилагането на специалните режими при елктронна търговия.
7. Други изменения и допълнения в ЗДДС.


МОДУЛ 3 - 27 февруари 2023 г.
 онлайн/присъствен  I 8 уч. ч.
ТЕМА 3: Промени в ЗКПО през 2023 г. 
Подготовка за годишното данъчно приключване на 2022 г.

Лектор:  Димитър Войнов 
Продължителност на темата: от 09:30 ч. до  16:45 ч. 

1. Промени в ЗКПО през 2023 г.:
1.1.
 Облагане на свръхпечалбите за 2022 г. и 2023 г. на определени данъкоплатци.
1.2. Преотстъпване на корпоративен данък.
1.3. Ваучери за храна – последни промени и данъчна практика на НАП и МФ:
- необлагаема сума;
- данъчна основа за облагане;
- изисквания за ползване на данъчното облекчение;
- други специфики;
1.4. Други промени.
2. Актуални въпроси по прилагането на ЗКПО и данъчна практика на НАП и МФ:
2.1.
 Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при изграждане на фотоволтаична централа (при проявен интерес от участниците)
2.2. Авансово разпределяне на дивиденти. Промяна в практиката на НАП (Становище на НАП)
2.3. Развитие по темата, свързана със счетоводното отчитане на компенсациите във връзка с високата цена на електрическата енергия (Становище на МФ). Ефект върху отчитането на бъдещи финансирания.
2.4. Други.
3. Подготовка за годишното данъчно приключване на 2022 г.
3.1.
 Данъчни постоянни разлики.
3.2. Данъчни временни разлики.
3.3. Други суми, с които се преобразува финансовия резултат.
3.4. Данъчен амортизационен план.
3.5. Данъчни загуби.
3.6. Дивиденти.
3.7. Данъци върху разходите (използване на фирмени активи и за лични нужди и др.).
3.8. Други


Лекторски екип:  
Евгения Попова - главен експерт по приходите в дирекция "Данъчно-осигурителна методология" на НАП 
Моника Петрова - началник отдел "Данъчно-осигурителна практика", Дирекция "Обжалване и данъчно - осигурителна практика- София" - ЦУ НАП 
Димитър Войнов - консултант по корпоративен данък и счетоводство 


Формат: 
Онлайн - в платформата ZOOM.  В деня на курса участниците ще получат линк за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. 
Присъствен семинар- гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5
(учебен център TBS consulting. Реновирана зала с микрофони за участниците за по-голяма ефективност).Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.


Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line форма или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките. 
Не се приемат регистрации