Дати на провеждане, продължителност: 21-22.11.2019 г. (два дни)
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 16:45 ч. Семинарни занятия

Място на провеждане: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5.
Учебен център TBS consulting


ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА СЕМИНАРА:

ПЪРВИ ДЕН


ТЕМА 1: Годишно облагане на доходите на физическите лица

Лектор: Евгения Попова 
Продължителност на темата: от 09:30 - до 12:45 часа

1. Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2019 г.

2. Актуални моменти при годишното облагане на доходите, придобити от физически лица през 2019 г. и прилагането на данъчните облекчения по ЗДДФЛ.
3. Нови моменти във връзка с подаването на информация в НАП от платците на доходите с новата Справка за изплатени доходи по трудови правоотношения и Справката за изплатени доходи на физически лица.
4. Подаване на годишната данъчна декларация за облагане на доходите, придобити от физическите лица през 2019 г.
5. Предоставяне на информация за доходи, изплатени/начислени в полза на чуждестранни физически лица – установени за данъчни цели в държави – членки на ЕС.
6. Обсъждане на други актуални теми по прилагането на ЗДДФЛ и дискусия.

ТЕМА 2: ЗДДС - годишно приключване 2019 г.
Лектор: Моника Петрова
Продължителност на темата:13:30 ч. до 16:45 ч.  

1. Преглед на промените в нормативната уредба на данъка върху добавената стойност, в сила от 01.01.2019 г. Становища на НАП във връзка с промените в сила от 01.01.2019 г.

2. Преизчисляване на частичния данъчен кредит за годината
- кои лица са задължени да извършат преизчислението;
- данъчните основи на кои доставки следва да се вземат предвид при определянето на коефициента за частичния данъчен кредит след промените в ППЗДДС през 2019 г.;
- кога и как следва да отразим резултата от преизчислението на частичния данъчен кредит;
- често допускани грешки при определяне размера на корекцията.
3. Извършване на годишни корекции на данъчния кредит при изменение на използването на дълготрайни активи, при:
- неприспаднат данъчен кредит, поради ограничителни условия на ЗДДС;
- приспаднат изцяло данъчен кредит; -приспаднат частичен данъчен кредит;
-приспаднат пропорционално данъчен кредит в зависимост от степента на използването на актива за икономическата дейност на лицето.
4. Актуална данъчна практика във връзка с прилагането на ЗДДС.

ВТОРИ ДЕН
ТЕМА 3: Промени в ЗКПО през 2019 г. Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.
Лектор:  Димитър Войнов
Продължителност на темата: от 09:30 ч. до  16:45 ч. 

Промени в ЗКПО през 2019 г.:

1. Промени в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г. при наематели и наемодатели, прилагащи НСС и данъчното им третиране по ЗКПО:
- Отчитане при наемателите на:        
- разходите за наем - линеен или друг метод;        
- допълнителните плащания (ремонти, подобрения, застраховки, поддръжка и др.);        
- разходите по подготовката и сключването на лизинговия договор (комисиони, такси и др.);       
- получените стимули от наемодателите; 
- Отчитане при наемодателите на:        
- приходите от наем – линеен или друг метод;        
- отдадените под наем активи;        
- първоначалните разходи във връзка със сключването на лизинговия договор;      
- приходите от извършени услуги;        
- предоставените стимули на наемателите.
2. Данъчно третиране при лизингополучатели, прилагащи МСФО 16 „Лизинг“ от 1 януари 2019 г.:
- лизингополучатели по оперативен лизинг;
- водене на второ данъчно счетоводство; 
- лизингополучатели по финансов лизинг – корекции в стойностите на активите в ДАП при определени условия.
3. Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви. 
4. Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules).
5. Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност. 
6. Предприятия без дейност. 
7. Други промени.
Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.:
1. Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи).
2. Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики).
3. Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС). 
4. Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение).
5. Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина. 
6. Данъчно третиране на дивиденти. 
7. Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди. 
8. Други.

Лекторски екип: 
Моника Петрова - началник на отдел "Данъчно-осигурителна практика", Дирекция "Обжалване и данъчно - осигурителна практика- София" - ЦУ НАП
Евгения Попова - главен експерт по приходите в дирекция "Данъчно-осигурителна методология" на НАП
Димитър Войнов - консултант по корпоративен данък и счетоводство 


Заявка за участие може да направите  на тел.: 028310033, 0888 603724 или директно чрез формата за регистрация:Не се приемат регистрации