Продължителност на обучението: 6 уч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 15:00 ч. Семинарни занятия

Място на провеждане:
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5

Учебен център TBS consulting

На 13.08.2019 г. бе прието изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) с което се въвежда изискване за изготвяне на задължителна документация за трансферно ценообразуване.
По време на семинара ще бъдат представени новите промени в законодателството и ще се запознаете с практическата гледна точка на експерта по Трансферно ценообразуване и водеща курса Екатерина Алексова.


Основно съдържание на курса:
1. Трансферното ценообразуване в България
Първата тема от обучението ще разгледа основните положения на трансферното ценообразуване и правната рамка в България: 
- Принцип на независимите пазарни отношения
- Правна рамка в България
2.
 Методи на трансферно ценообразуване
Втората тема ще се фокусира върху методите на трансферно ценообразуване и тяхното прилагане:
- Метод на сравнимите неконтролирани цени
- Метод на пазарните цени
- Метод на увеличената стойност
- Метод на разпределената печалба
- Метод на транзакционната нетна печалба
3. Задължения за изготвяне на документация по трансферно ценообразуване
Третата тема от обучението ще разясни изискванията за изготвяне на документация по трансферно ценообразуване съгласно новите законодателни промени:
- Задължения за изготвяне на документация
- Съдържание на Местно досие / Обобщено досие
- Практически съвети при изготвяне на документацията
4. Практика в сферата на трансферното ценообразуване
По време на четвъртата тема ще бъдат разисквани конкретни примери от практиката по време на данъчни проверки и практика на ВАС:
- Примерни искания от НАП по време на данъчни проверки/ревизии
- Повдигани теми по време на данъчни производства
- Насоки за подготовка за данъчни проверка/ревизия
- Полезни практики на ВАС
5. Международни аспекти в областта на трансферното ценообразуване
Петата тема от обучението ще обобщи релевантни международни аспекти, имащи отражение върху областта на трансферното ценообразуване. Някой от темите, които ще разгледаме са:

- Механизми за избягване на двойно данъчно облагане – практически аспекти и нови моменти в законодателството
- Доклад на ОИСР за анализ на вътрешногрупови финансови сделки

Водещ курса: 
Eкатерина Алексова – старши мениджър Данъчни услуги - PWC Bulgaria. Специализирала е  в областта на трансферното ценообразуване и е водила редица обучения по тази тема (вкл. заедно с представители на НАП).
Професионален опит
Екатерина Алексова има опит в областта на корпоративните данъци,  данък при източника, трансферното ценообразуване и местните данъци и такси. Участвала е в редица проекти, свързани с преструктуриране на дружества, due diligence, изготвяне на документации по трансферно ценообразуване, планиране на ценови модели и анализи на бизнес модели от гледна точка на трансферното ценообразуване.

Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез нашата on-line  форма или
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща на участника. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща:  потвърждение за успешно направена регистрация, потвърждение за участие в обучението, фактура и материали от обучението.
Участниците се записват по реда на постъпване на заявките.Не се приемат регистрации