Продължителност: 7 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците.
09:30 – 16:00 ч. Семинарни занятия
Място на провеждане: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център TBS consultingОсновно съдържание на курса:
1. Основна информация за МСС/МСФО и механизма на разработване и приемане на стандартите в ЕС.
2. Финансов отчет по МСФО. Общи изисквания съгласно МСС 1 Представяне на финансови отчети.
3. Преминаване към МСФО. Дата на преминаване и избор на подходяща счетоводна политика по МСФО.
4. Изготвяне на встъпителен отчет за финансовото състояние по МСФО. Признаване на активи и пасиви по МСФО. Изключения от преизчисляването с обратна сила (задължителни освобождавания и освобождавания по избор).
5. Корекции от преминаването към МСФО.
6. Пояснения към встъпителния отчет за финансовото състояние по МСФО.
7. Обяснение за преминаването към МСФО в първия финансов отчет по МСФО.
8. Изготвяне на равнения на собствения капитал,  общия всеобхватен доход и на  паричните потоци по МСФО.
9. Данъчно третиране съгласно ЗКПО на преминаването от НСС към МСФО.

Удостоверение:
Участниците в курса получават удостоверение за успешно участие в курса, издадено от ТБС консултинг ЕООД. 

Водещ курса
: доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор

Бойка Брезоева е преподавател към катедра „Счетоводство и анализ” в УНСС, София, доктор по икономика. Дипломиран експерт-счетоводител и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) е от 1999 г., регистриран одитор.  През 2001 г. е сертифицирана за лектор по Международни счетоводни стандарти от проект “Капиталови пазари” към Американската асоциация за международно развитие. Участвала е като лектор в курсове за обучение на кандидат-одитори към ИДЕС и в изпитната комисия по счетоводство за кандидат-одитори към същия институт. Участвала е в работната група към Министерството на финансите по транспониране на Директива 2013/34/ЕС в националното счетоводно законодателство.За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724 или да се регистрирате директно чрез формата за регистрация:

Запитване за фирмено обучение

Form not found or is not published

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com