Продължителност на обучението: 4 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 13:00 ч. Обучение
Форма на участие: oнлайн


Основно съдържание на курса
1. Новите моменти в трудовото законодателство.
1.1. Задълженията на работодателите и сроковете за изпълнението им в началото на 2022 г.
1.2. Административни услуги, предоставяни от Главната инспекция по труда, в помощ на работодателите за изпълнение на законовите им задлжения и за реализиране на законовите им права и възможности.
2. Законови изисквания към работодателите при сключване на трудов договор.
2.1.Законово и договорно и задължително и факултативно съдържание на трудовия договор. Практически насоки за елементите, които е необходимо или препоръчително да бъдат договорени при различните трудови договори.
3. Длъжностната характеристика, Правилник за вътрешния трудов ред и други вътрешни документи, които работодателят следва да изготви, когато има нает персонал.
3.1. Изисквания при изготвянето и връчването/запознаването със съдържанието.
3.2. Документи, които работодателят следва да държи на разположение на контролните органи на Инспекцията по труда. Кой може да представлява работодателя пред контролните органи на Инспекциято по труда.
4. Възможности за едностранно изменение на мястото и характера на работата от работодателя (чл. 120 от КТ). В кои случаи работникът и служителят имат право на обезщетение за правомерен отказ да изпълняват възложената им работа (чл. 219, ал.2 от КТ).
5. Възможността на работодателя за временно отстраняване от работа (чл. 199 от КТ). Кои са законовите възможности за временно отстраняване от работа.
5.1. Право на работника или служителя на обезщетение при незаконното му отстраняване от работа (чл. 214 от КТ).
6. Възможности за възлагане на работа при условията на чл. 259 от КТ. Сравняване на възможността по чл. 259 от КТ с тази, която дава трудовият договор по чл. 110 от КТ и чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ и анализ на предимствата, които дава всяка от възможностите за ефективно използване на човешките ресурси в предприятието.


Лектор
: Теодора Дичева 
Теодора Дичева е работила е над 21 години в ИА "ГИТ", от които 10 години е била директор дирекция "Правно осигуряване на инспекционната дейност".
Към настоящия момент е част от екипа на Омбудсмана на Република България, където е началник на отдел, с ресор "Социална политика, образование и здравеопазване".
Автор е на многобройни публикации по теми свързани с трудовото законодателство и здравословните и безопасни условия на труд.

Форма на участие:  онлайн
Уебинарът  ще се проведе чрез платформата ZOOM.
В деня на курса участниците ще получат линк  за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. 


 
Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено удостоверение.

Регистрация:  
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.Не се приемат регистрации