Продължителност на курса: 6 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 15:00 ч. Обучение
Форма на участиеприсъствена 
Място на провеждане
: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център TBS consulting 


ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ: 
1. Изменения на препратките в МСФО към Концептуалната рамка
(Регламент (ЕС) № 2019/2075 от 29 ноември 2019 г., Официален вестник, бр. L 316 от 6.12.2019 г.).

2. Изменения на МСС 1 Представяне на финансови отчети и МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки – Дефиниция за същественост
(Регламент (ЕС) № 2019/2104 от 29 ноември 2019 г. , Официален вестник, бр. L  318 от 10.12.2019 г.).

3. Изменения на МСФО 9 Финансови инструменти, МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване и МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване – Реформа на базовия лихвен процент
(Регламент (ЕС) № 2020/34 от 15 януари 2020 г., Официален вестник,  бр. L  12 от 16.1.2020 г.).

4. Изменение на МСФО 3 Бизнес комбинации – Дефиниция за стопанска дейност
(Регламент (ЕС) № 2020/551 от 21 април 2020 г., Официален вестник, бр. L 127 от 22.4.2020 г.).
5. Изменение на МСФО 16 ЛизингОстъпки по наем в контекста на COVID-19 (Регламент (ЕС) № 2020/1434 от 9 октомври 2020 г., Официален вестник, бр. L 331 от 12.10.2020 г.).
6. Концептуална рамка за финансово отчитане, преработена версия, в сила от 01.01.2020 г. (публикувана от СМСС на 29.03.2019 г.):
- Статут на рамката и основни промени.
- Финансови отчет и отчитащо се предприятие.
- Елементи на финансовите отчети.
- Признаване и отписване.
- Оценяване.
- Представяне и оповестяване.Водещ курса: доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор
Бойка Брезоева е преподавател към катедра „Счетоводство и анализ” в УНСС, София, доктор по икономика. Дипломиран експерт-счетоводител и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) е от 1999 г., регистриран одитор. През 2001 г. е сертифицирана за лектор по Международни счетоводни стандарти от проект “Капиталови пазари” към Американската асоциация за международно развитие. 

Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса е необходимо да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на втори имейл  "Потвърждение за участие в курса" от наша страна.
Не се приемат регистрации