Продължителност: 8 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация в курса
09:30 – 16:45 ч. Семинарни занятия
Форма на участие: онлайн / присъственаОсновно съдържание на курса
ТЕМА 1: ЗДДС
Промени в Закона за данък върху добавената стойност за 2022 г.

Лектор: Моника Петрова 
Продължителност на темата: от 09:30 - до 12:45 часа 

1. Промени в данъчното третиране на ваучерите за храна.
2. Допълнения, относно извършване на корекции при грешно данъчно третиране на доставка, при наличие на влязъл в сила ревизионен акт.
3. Промени, свързани с необходимостта от прецизиране на разпоредби във връзка с прилагането на режим в Съюза, режим извън Съюза и режим внос.
4. Удължаванее на срока за прилагането на намалената данъчна ставка от 9 на сто. Данъчна практика.
5. Други промени.


ТЕМА 2: ЗДДФЛ 
Промени в ЗДДФЛ за 2022 г. Г
одишно облагане на доходите на физическите лица за 2021 г.
Лектор: Евгения Попова 
Продължителност на темата:  от 13:30 ч. до 16:45 ч.

1.
Промени в ЗДДФЛ за 2022 г. 
2. Актуални въпроси и казуси от практиката във връзка с предоставяне на информация в НАП за изплатени доходи на физически лица през 2021 г. и извършване на корекции във вече предоставена информация от платците на доходите/работодателите.
3. Предоставяне на информация за автоматичния обмен.
4. Актуални моменти при прилагане на данъчните облекчения, ползвани от физическите лица.
4.1. Въпроси и казуси от практиката при прилагане на данъчните облекчения за деца.
4.2. Прилагане на новото данъчно облекчение за извършване на подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот.
5. Подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. Новите моменти в декларацията.
Казуси, свързани с попълването на образците и деклариране на различните видове доходи, придобити от физическите лица.
6. Други въпроси от практиката.Лекторски екип:  
Моника Петрова - началник на отдел "Данъчно-осигурителна практика", Дирекция "Обжалване и данъчно - осигурителна практика- София" - ЦУ НАП 
Евгения Попова - главен експерт по приходите в дирекция "Данъчно-осигурителна методология" на НАП 


Форма на участие: онлайн / присъствен 
Онлайн - в платформата ZOOM.  В деня на курса участниците ще получат линк за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. 
Технически изисквания за участие:  компютър и стабилна интернет връзка.
Присъствена  
форма на участие - гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5 (учебен център TBS consulting).


Удостоверение
:

На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line  формата или
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща на участника. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща:  потвърждение за успешно изпратена регистрация, потвърждение за участие в обучението, фактура и материали от обучението.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките.Не се приемат регистрации