Дати на провеждане, продължителност23 и 24 ноември 2023 г. (16 уч. ч.) 
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 16:45 ч. Семинарни занятия
Формат
ОнлайнZOOM
Присъствено: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5
Учебен център TBS consulting
ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ

ПЪРВИ ДЕН: 23 ноември  2023 г.
ТЕМА 1: ЗДДС
Промени в ЗДДС и ППЗДДС за 2023 година. Актуална практика на НАП.
Лектор: Моника Петрова 
Продължителност на темата: от 09:30 - до 12:45 часа 

Основно съдържание на темата:
1. Корекции на данъчната основа и начисления данък при несъбираеми вземания по доставки.
2. Корекции на данъчен кредит при бракуване на стоки
2.1.Промени в ЗДДС, в сила от 01.01.2023 г.
2.2.Решение на СЕС по дело С-127/22 от 04.05.2023 г.
3. Задължение на регистрираните по ЗДДС лица за деклариране на наличните парични средства в касите и размера на вземанията
4. Актуална данъчна практика по въпроси, свързани с:
4.1.Ускорената рагистрация по чл.96, ал.1 от ЗДДС
4.2.Прилагането на нулева ставка на данъка в случаите по чл.173 от ЗДДС
4.3.Правото на приспадане на данъчен кредит за начислен ДДС за недвижим имот, закупен в режим на съпружеска имуществена общност от физическо лице, упражняващо свободна професия
5. Други промени


ТЕМА 2: ЗДДФЛ 
Годишно облагане на доходите на физическите лица по ЗДДФЛ за 2023 г.
Лектор: Евгения Попова 
Продължителност на темата:  от 13:30 ч. до 16:45 ч.

Основно съдържание на темата:
1. Промените в ЗДДФЛ в сила от 1 януари 2023 г.
2. Годишно облагане на доходите, придобити от физическите лица и прилагане на данъчните облекчения по ЗДДФЛ за 2023 г.
Ангажименти на работодателите във връзка с годишното изчисляване на данъка върху доходите от трудови правоотношения. Актуални моменти.
3. Новите моменти при подаването на информация в НАП със Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица и Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатени доходи по трудови правоотношения.
4. Особености и нови моменти при подаване на информацията по чл. 73 от ЗДДФЛ и предоставянето на информация за целите на задължителния автоматичен обмен. Казуси от практиката.
5. Промени в годишната данъчна декларация за облагане на доходите, придобити от физическите лица през 2023 г.
Практически казуси.
6. Обсъждане на други актуални теми по ЗДДФЛ и въпроси.


ВТОРИ ДЕН: 24 ноември 2023 г.
ТЕМА 3: ЗКПО
Промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой.  Промени  в ЗКПО през 2023 г.
Подготовка за годишното счетоводно и данъчно приключване на 2023 г.

Лектор:  Димитър Войнов 
Продължителност на темата: от 09:00 ч. до  16:15 ч. 

Основно съдържание на темата:
1.Разпределяне на средства към собствениците след промяната в Закона за ограничаване на плащанията в брой

1.1.Разпределяне на дивиденти в брой и по сметка
1.2.Авансово разпределяне на дивиденти
1.3.Скритото разпределение на печалба в брой и по сметка – допустимост, рискове и практика
2.Деклариране на кеша и вземанията от физически лица
2.1.Декларативни задължения за определени предприятия, свързани с касови наличности и вземания от физически лица
2.2.Деклариране на касови наличности
2.3.Деклариране на вземания от физически лица – собственици, персонал и подотчетни лица
2.4.Период на деклариране, декларация и първо деклариране
3.Промени в ЗКПО през 2023 г.
3.1.Ваучери за храна
-Данъчно третиране през 2023 г.
-Въвеждане на електронни ваучери за храна през 2024 г.
3.2.Преотстъпване на корпоративен данък
3.3.Деклариране на авторски и лицензионни възнаграждения
4.Подготовка за годишното данъчно приключване на 2023 г.
4.1.Данъчни постоянни разлики
4.2.Данъчни временни разлики
4.3.Други суми, с които се преобразува финансовия резултат
4.4.Данъчен амортизационен план
4.5.Данъчни загуби
4.6.Дивиденти
4.7.Данъци върху разходите (използване на фирмени активи и за лични нужди и др.)
4.8.Други
5.Практика по прилагането на ЗКПО
5.1.Данъчна практика
5.2.Съдебна практика


Лекторски екип:  
Моника Петрова - началник на отдел "Данъчно-осигурителна практика", Дирекция "Обжалване и данъчно - осигурителна практика- София" - ЦУ НАП 
Евгения Попова - главен експерт по приходите в дирекция "Данъчно-осигурителна методология" на НАП 
Димитър Войнов - консултант по корпоративен данък и счетоводство 


Удостоверение
:

На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line  формата или
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща на участника. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща:  потвърждение за успешно изпратена регистрация, потвърждение за участие в обучението, фактура и материали от обучението.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките.Не се приемат регистрации