Дата на провеждане: 24.02.2023 г.
Продължителност на обучението:
  7
 уч. ч.

09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 15:30 ч. Обучение
Формат
:  онлайнОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА:

1. Изменение на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения – Имоти, машини и съоръжения – постъпления преди предвидената употреба (Регламент (ЕС) № 2021/1080 от 28 юни 2021 г., Официален вестник,  бр. L 234 от  2.7.2021 г.).

2. Изменение на МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи – Обременяващи договори – разходи за изпълнение на договор 
(Регламент (ЕС) № 2021/1080 от 28 юни 2021 г., Официален вестник, бр. L 234 от  2.7.2021 г.).

3. Изменение на МСФО 3 Бизнес комбинации – Препратка към Концептуалната рамка (
Регламент (ЕС) № 2021/1080 от 28 юни 2021 г., Официален вестник,  бр. L 234 от  2.7.2021 г.).

4. Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2018–2020 г. 
(Регламент (ЕС) № 2021/1080 от 28  юни 2021 г., Официален вестник,  бр. L 234 от  2.7.2021 г.), в т.ч.:
– МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане – Дъщерно предприятие  като предприятие, прилагащо за първи път МСФО
– МСФО 9 Финансови инструменти – Такси при прага от „10 процента“ за отписване на финансови пасиви
– МСС 41 Земеделие – Данъчно облагане при оценяване по справедлива стойност

– МСФО 16 Лизинг  –  Пример за илюстрация 13 (изменение, публикувано от СМСС).

Водещ курса
: доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор 
Бойка Брезоева е  преподавател към катедра „Счетоводство  и  анализ” в УНСС, София, доктор по икономика. 
Дипломиран експерт-счетоводител и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС)  е от 1999 г., регистриран одитор. 2001 г. е сертифицирана за лектор по Международни счетоводни стандарти от проект “Капиталови пазари” към Американската асоциация за международно развитие. Участвала е като лектор в курсове за обучение на кандидат-одитори към ИДЕС и в изпитната комисия по счетоводство за кандидат-одитори  към същия институт.
Участвала е в работната група към Министерството на финансите по транспониране на Директива 2013/34/ЕС в националното счетоводно законодателство.

Формат
: онлайн

Уебинарът ще  се проведе в платформата ZOOM. В деня на курса участниците ще получат линк за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. 

Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса е необходимо да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на втори имейл  "Потвърждение за участие в курса" от наша страна.
Не се приемат регистрации