Нов семинар
Продължителност на обучението:   4 уч. ч. 
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 13:00 ч. Обучение
Форма за провеждане: 
онлайн, ZOOM
Целта на семинара е да запознае участниците с:
Измененията и допълнение в Закона за данък върху добавената стойност и правилника за неговото прилагане направени през месец юли 2022 г. със:

- Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., обнародван в „Държавен вестник“ бр.58 от 05.07.2022 г. (ЗИДЗДБРБ)
- Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИЗДДС) обнародван в „Държавен вестник“ бр.58 от 23.07.2022 г.
- Правилник за изменение и допълнение на ППЗДДС (ПИДППЗДДС), обнародван в „Държавен вестник“ бр. 59 от 26.07.2022 г. 

ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Прилагане на намалената данъчна ставка от 9 на сто за доставка на ресторантьорски и кетъринг услуги с място за изпълнение на територията на страната.
2. Прилагане на намалена данъчна ставка от 9 на сто за доставка на природен газ и централно отопление с място за изпълнение на територията на страната, внос и облагаеми вътрешнообщностни придобивания.
3. Прилагане на нулева ставка на данъка за доставка на хляб и брашно с място за изпълнение на територията на страната, внос и облагаеми вътрешнообщностни придобивания.
4. Удължаване на срока за прилагане на обратно начисляване на данъка при доставка на зърнени и технически култури и при доставка имащи за предмет прехвърляне на квоти за емисии на парникови газове.
5. Документиране и отчитане на продажбата на горивото, за което се предоставя компенсация от 25 стотинки за литър.
6. Промени в прага за задължителна регистрация по ЗДДС.
7. Необходими документи за удостоверяване на сумата на стоките.
8. 
Промени, свързани с електронната търговия.


Лектор: Моника Петрова - началник на отдел "Данъчно-осигурителна практика", Дирекция "Обжалване и данъчно - осигурителна практика - София" - ЦУ НАП 

Форма на участие: онлайн  в  платформата  ZOOM .

Цена: 100  лв. без начислен ДДС (120 лв. цена с ДДС). 
За отстъпки от цената се свържете с нас на посочените телефони за контакт.

В цената е включено:
- презентация в електронен формат, консултации.
Начин на плащане:  по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.
Организация: ТБС консултинг ЕООД
Банка: ОББ АД
Разплащателна сметка: BG49UBBS80021004989216

Банков код (BIC): UBBSBGSF

 
Удостоверение:
На участниците в семинара ще бъде издадено удостоверение.

Регистрация:  
• За да участвате в курса,  трябва да се регистрирате директно чрез on-line формати  или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие за въвеждане на заявката е да бъде въведена активна електронна поща . На посочения в регистрационния имейл адрес се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от нашата страна, посочена от Вашия e-mail.
Не се приемат регистрации