Продължителност на обучението: 8 уч. ч. 
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 12:45 ч. Семинарни занятия
Формат:
онлайн - 
zoom.us
присъствен семинар - 
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5


Целта на  предстоящия семинар  е:
- да Ви запознае по-подробно със същността и особеностите на Многостранната конвенция и нейните разпоредби по същество;
да придобиете представа какво и как се променя при прилагането на СИДДО от началото на 2023 г.

По време на семинара ще получите и практически насоки как бихте могли да разберете позициите на чуждестранните партньори на България и дали тези позиции оказват влияние върху сключените от нашата страна СИДДО.

Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби е многостранен международен договор, който позволява държавите и юрисдикциите бързо да променят определени разпоредби от своите данъчни спогодби (СИДДО), попадащи в нейния обхват, без да се налага да водят двустранни преговори помежду си.

България ратифицира Конвенцията през месец юни 2022 г. и депозира своя инструмент за ратификация ведно със своята позиция пред Организацията за икономическо сътрудничество и развитие на 16 септември 2022 г. Предвид това Конвенцията влиза в сила за нашата страна на 1 януари 2023 г. Конвенцията ще се прилага по отношение на данъка при източника от 01.01.2023 г., апо отношение на другите данъци – от 01.01.2024 г.

Многостранната конвенция не функционира като протокол за изменение и допълнение на СИДДО, а се прилага паралелно с обхванатите данъчни спогодби. С оглед на това, за да се определи как Конвенцията променя действието на разпоредбите на тези спогодби, е необходимо да се вземат под внимание текстовете на Конвенцията и позициите на договарящите държави, страни по съответните СИДДО, които те трябва да изготвят и депозират с ратифицирането/приемането на Конвенцията.


ОСНОВНИ ТЕМИ:
1. Същност и особености на Многостранната конвенция.
2. Гъвкавост на разпоредбите на Многостранната конвенция.
3. Структура на разпоредбите на Многостранната конвенция. Уведомленията по Конвенцията.
4. Взаимодействие между Многостранната конвенция и СИДДО.
5. Влизане в сила на Многостранната конвенция. България и Конвенцията.
6. Преглед на разпоредбите на Многостранната конвенция и позицията на България.
7.  Синтезирани текстове – същност и структура. Примери за синтезирани текстове въз основа на СИДДО между България и Австрия и СИДДО между България и Япония.
8. Инструментариум за прилагане на Многостранната конвенция.
9. MLI Matching Database.ЛекторЖивко Еленков -  главен юрисконсулт в дирекция СИДДО при Централно управление на НАП.
Участва в преговори за сключване на СИДДО, в дейността на различни работни групи на ОИСР и ЕК, включително в работата на Ad hoc работната група на ОИСР, която разработи текста на Многостранната конвенция; един от участниците в работата по изготвяне на позицията на България при подписването и ратифицирането на Конвенцията, както и при изготвянето на синтезирани текстове на СИДДО.


Формат:
Онлайн - в платформата ZOOM.  В деня на курса участниците ще получат линк за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. 
Присъствен семинар- гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5
(учебен център TBS consulting. Реновирана зала с микрофони за участниците за по-голяма ефективност).


Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.


Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line форма или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките. Не се приемат регистрации