Дата на провеждане: 22.11.2023 г.
Продължителност на обучението:
  8
 уч. ч.

09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 16:45 ч. Обучение
Формат
: 
онлайн - 
zoom.us
присъствен семинар - гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5
ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА:

1. Изменение на МСС  1 Представяне на финансови отчети  – Оповестяване на счетоводната политика
(Регламент (ЕС) № 2022/357 от 2  март 2022 г., Официален вестник,  бр. L 68 от  3.3.2022 г.).

2. Изменение на МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки – Дефиниция за счетоводни приблизителни оценки
 
(Регламент (ЕС) № 2022/357 от 2  март 2022 г., Официален вестник,  бр. L 68 от  3.3.2022 г.).

3. Изменение на МСС 12 Данъци върху дохода – Отсрочени данъци, свързани с активи и пасиви, произтичащи от единична операция.
(Регламент (ЕС) № 2022/1392 от 11 август 2022 г.,  Официален вестник, бр.  L 211 от 12.8.2022 г.).

4. Нов стандарт  МСФО 17 Застрахователни договори
(Регламент (ЕС) № 2021/2036 от 19 ноември 2021 г.,  Официален вестник,   бр. L 416 от 23.11.2021 г.).

5. Изменение на МСФО 17 Застрахователни договори – Първоначално прилагане на МСФО 17 и МСФО 9 — сравнителна информация
(Регламент (ЕС) № 2022/1491 от 8 септември 2022 г.,  Официален вестник,  бр. L 234 от 9.9.2022 г.).

Забележка: МСФО 17 Застрахователни договори  не се разглежда в детайли, а по-общо.


Водещ курса
: доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор 
Бойка Брезоева е  преподавател към катедра „Счетоводство  и  анализ” в УНСС, София, доктор по икономика. 
Дипломиран експерт-счетоводител и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС)  е от 1999 г., регистриран одитор. 2001 г. е сертифицирана за лектор по Международни счетоводни стандарти от проект “Капиталови пазари” към Американската асоциация за международно развитие. Участвала е като лектор в курсове за обучение на кандидат-одитори към ИДЕС и в изпитната комисия по счетоводство за кандидат-одитори  към същия институт.
Участвала е в работната група към Министерството на финансите по транспониране на Директива 2013/34/ЕС в националното счетоводно законодателство.


Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено удостоверение.
В  рамките на един месец, участниците в курса ще имат достъп до запис на курса.

Регистрация:
• За да участвате в курса е необходимо да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на втори имейл  "Потвърждение за участие в курса" от наша страна.
Не се приемат регистрации