Нов курс Нов курс

Продължителност на обучението:  4 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 ч. – Начало
13:00 ч.  Край
Формат:  
- онлайн в ZOOM
- присъствен курс: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5
Учебен център TBS consultingС настоящият  курс е предназначен за предприятия, прилагащи международни счетоводни стандарти.

ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Счетоводно отчитане на лизинга при лизингополучатели, прилагащи МСС, съгласно МСФО 16 „Лизинг“:
1.1. Единен балансов подход на отчитане на оперативния и финансовия лизинг
1.2. Принципно отчитане на лизинга. Признаване на:
- актив с право на ползване
- пасив по лизинга
- разходи за амортизации
- разходи за лихва по пасива по лизинга
1.3. Изключения от принципа на отчитане:
- краткосрочни лизингови договори
- наети активи с ниска стойност
1.4. Първоначална оценка на актива с право на ползване
1.5. Първоначална оценка на пасива по лизинга
1.6. Лизингови плащания, включени в оценката на пасива по лизинга
1.7. Последваща оценка на актива с право на ползване
1.8. Последваща оценка на пасива по лизинга
1.9. Анекси
1.10. Представяне на лизинговите договори в ГФО.

2. Данъчно третиране по ЗКПО на оперативния лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС:
2.1. Възприета данъчна политика
2.2. Разграничаване на ЗКПО от МСФО 16
2.3. Дефиниране на оперативен лизинг за данъчни цели
2.4. Принципно данъчно третиране:
- непризнаване на счетоводните разходи/приходи по МСФО 16
- незавеждане на активите с право на ползване в ДАП
- признаване за данъчни цели на разходи за наем
2.5. Нов подход на данъчно регулиране:
- препращане към национален счетоводен стандарт
- водене на второ данъчно счетоводство
2.6 Данъчно третиране и проблеми при специфични случаи:
- наети активи, които се използват и за лични цели (автомобили и др.)
- неплатени наеми към физически лица
- данъчни временни и постоянни разлики, свързани с наети активи
- продажба с обратен оперативен лизинг

3. Данъчно третиране по ЗКПО на финансовия лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС.


Водещ курса
: Димитър Войнов


Цена130 лв.  без начислен ДДС (156 лв.  с ДДС). 
Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.  
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД  
Банка: ОББ АД  
Сметка: BG49UBBS80021004989216  

Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса е необходимо да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на втори имейл  "Потвърждение за участие в курса" от наша страна.
Не се приемат регистрации