Продължителност 4 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците 
09:30 – 13:00 ч. Обучение 
Формат:
- онлайн в ZOOM
- присъствен курс: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5
Учебен център TBS consultingОсновно съдържание:.
1Промени в уредбата, касаещи работа от разстояние – новите моменти и основни изисквания, които не са променени, но са от особена важност за всеки работодател който има или планира да наеме работници в home office/хибридна работа.

2.Трудови договори и допълнителни споразумения за работа от разстояние и за преминаване от работа в офис на предприятието към работа от разстояние.
- Право на родител (осиновител) на дете до 8-годишна възраст и на работник или служител, който полага грижи за родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини, има право писмено да предложи на работодателя изменение за определено време на продължителността и разпределението на работното му време, да премине към работа от разстояние и други изменения на трудовото правоотношение, които да улеснят съвместяването на трудовите и семейните задължения.

3. Управление на работното време при работа от разстояние и хибридна работа - от растояние или от офиса на предприятието.
3.1. Осигуряване на почивките в работния ден и междудневна и седмична почивки за работещите от дома.
3.2. Документиране на ползването на платен годишен отпуск за работещите от разстояние.
3.3. Разпределение и отчитане на работното време чрез месечни отчети от страна на работещите от разстояние или чрез информационна система за отчитането на работата от разстояние или чрез информационна система за алгоритмично управление на работата от разстояние.

4.  Отговорности на работодателя за осигуряване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, определени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
4.1. Провеждане и документиране на инструктаж при работещите от разстояние.
4.2. Отговорност на работника или служителя за спазване на политиката на предприятието за организация на работата и за безопасност и здраве при работа, както и на предписаните му правила и норми за здравословни и безопасни условия на труд.

5. Предстоящото въвеждане на регистър по заетостта и единни електронни трудови записи (ел. трудови книжки).
5.1. Какви задължения ще имат работодателите при попълване на хартиените трудови книжки и при вписване на данни за трудовите договори в регистъра на трудовите договори.

6. Предимствата на електронните трудови досиета за рабещите от разстояние.

ЛекторТеодора Дичева - експерт трудово право.
Към настощия момент и началник на отдел с ресор "Социална политика, образование и здравеопазване" към Омбудсмана на Република България.


Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено удостоверение.


Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line  формата или
 да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на втори имейл с "Потвърждение за участие в курса" от наша страна.
Не се приемат регистрации