Продължителност: един ден

Място на провеждане: Учебен център на ТБС консултинг  
с адрес гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5

Целева група:
Специалисти от консултантски и надзорни фирми, технически служби на общините извършващи оценка на съответствието на инвестиционните проекти, архитекти и проектанти.

За пълноценно протичане на семинара "ТБС консултинг" ЕООД приема въпроси които участниците желаят да бъдат разгледани.

Основно съдържание:
-Политиката на ЕС в областта изграждане на достъпност в селищна среда.
-Националното законодателство на България в сферата на достъпността. Наредба за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.
-Някои аномалии при прилагането на наредбата.
-Одит по достъпност на физическата среда за хора с увреждания на етап проектиране.
-Представяне на Наредба за избор и проектиране на асансьорни уредби в жилищни и обществено обслужващи сгради.