Продължителност: един ден 

09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците.
09:30 – 13:00 ч.  Семинар.

Място на провеждане: Учебен център на ТБС консултинг  
с адрес гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5

 
Семинарът включва следните теми:

 • Изисквания за пускане на строителни продукти на Единния европейски пазар съгласно Pегламент (ЕС)№305/2011.
 • Хармонизирани технически спесификации.
 • Хармонизирани стандарти. Европейски документ за оценяване.
 • Основни изисквания към строежите и съществени характеристики на строителните продукти.
 • Декларация за експлоатационни показатели и маркировка „СЕ”.
 • Представяне на Наредба № РД-02-20-1 в сила от 01.03.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.
 • Национални изисквания за влагането на строителни продукти в строежите.
 • Заповед № РД-02-14-1329 от 3.12.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на национални изисквания във връзка с предвидената употреба на строителните продукти.
 • Оценка за съответствие с националните изисквания на строителен продукт.
 • Документи, които следва да придружават строителния продукт.
 • Декларация за характеристиките на строителен продукт.
 • Звена за контакт относно продукти в строителството.


Целева група:
Всички участници в инвестиционния процес - възложители, строители, проектанти, консултанти, технически ръководители, контролни органи, както и икономическите оператори - производители, упълномощени представители, вносители и дистрибутори.

Лектор:
инж. Кристина  Цалова
Началник на отдел "Строителни продукти" към  дирекция "Технически правила и норми " при Министерство на регионалното развитие и благоустройството