Дата на провеждане: 16.09.2016 г.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците.
09:30 – 17:00 ч.  Семинар.

Място на провеждане: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център на TBS consulting 


Семинарът включва следните теми:

МОДУЛ 1:
Прилагане на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар - изменения от 2014 г. и 2015 г., които се отнасят до част "Пожарна безопасност" на инвестиционния проект, огнеустойчивост на конструктивните елементи на сградите и класовете по реакция на огън на строителните продукти.
Изменения от 2016 г. на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, свързани с топлоизолация на външни повърхности.
Прилагане на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите - изменения от 2014 г., свързани с Наредба № Із-1971 от 2009 г.
МОДУЛ 2:
Изисквания за пускане на строителни продукти на Единния европейски пазар съгласно Pегламент (ЕС)№305/2011.
Хармонизирани технически спецификации.
Хармонизирани стандарти.
Европейски документ за оценяване.
Основни изисквания към строежите и съществени характеристики на строителните продукти.
Декларация за експлоатационни показатели и маркировка „СЕ”.
Представяне на Наредба № РД-02-20-1 в сила от 01.03.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Национални изисквания за влагането на строителни продукти в строежите.
Заповед № РД-02-14-1329 от 3.12.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на национални изисквания във връзка с предвидената употреба на строителните продукти.
Оценка за съответствие с националните изисквания на строителен продукт.
Документи, които следва да придружават строителния продукт.
Декларация за характеристиките на строителен продукт.
Звена за контакт относно продукти в строителството.

Целева група:
Производители на строителни продукти,   надзорни фирми и експертни служби към общините.
Участниците в семинара ще получат Удостоверение.

Лектори:
инж. Мариела Търнева Отдел "Хармонизация на техническата нормативна уредба " при Министерство на регионалното развитие и благоустройството инж. Кристина  Цалова Началник на отдел "Строителни продукти" към  дирекция "Технически правила и норми " при Министерство на регионалното развитие и благоустройството    

За да участвате в курса, трябва да се  запишете  на телефон: 02 8310033,  0888 603 724 или  да се регистрирате  директно през нашият сайт.  

Регистрирай се тук