Дата на провеждане, продължителност: 01.02.2018 г.
09:00-09:30 ч. Регистрация, кафе.
09:30-16:45 ч. Семинар.

Място на провеждане: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център на ТБС консултинг

Основни цели на семинара
Основните цели на семинара се изразяват в няколко насоки:
На първо място се цели да се извърши преглед и анализ на приетите промени в правната уредба на концесиите;
Да се изяснят ключови понятия във връзка с отделните видове концесии, обектите на концесия и статута на концесионера;
Да се проследят особеностите в отделните видове състезателни процедури по ЗК и тяхната приложимост, като се предложат решения за осигуряване законосъобразността на актовете и действията на концедента и лицата, натоварени с провеждането на процедурата за определяне на концесионер;
Да се изяснят същността и особеностите на концесионния договор, включително аспектите, свързани със сключването, изпълнението, изменението и прекратяването на договора, както и на последиците от предсрочното му прекратяване.
Акцентите в обучението ще бъдат насочени към осигуряване законосъобразността на актовете и действията на концедента и към възможностите за ефективна защита на неговите интереси, включително при повдигане на спорове от участници в процедура за определяне на концесионер, от концедента или от трети лица, които имат право да инициират спорни производства, по които концедентът е страна.

Основно съдържание:
І. Същност на концесията, предмет, обекти и субекти на концесията
-Понятие за концесия
-Видове концесии според предмета си
-Обекти на концесията
-Концедент
-Придобиване и загубване качествата на кандидат и участник в състезателна процедура за определяне на концесионер
-Концесионер
ІІ. Подготовка на процедура за определяне на концесионер
-Видове състезателни процедури по ЗК
-Определяне на условия за възлагане на концесия
-Подготвителни действия
ІІІ. Процедури за определяне на концесионер
-Решение и обявление за откриване на процедурата за определяне на концесионер Комисия за провеждане на процедурата
-Изготвяне и подаване на заявления и оферти
-Особености на отделните видове състезателни процедури по ЗК
-Оценка и класиране на офертите
-Определяне на концесионер
ІV. Концесионен договор
-Сключване и изпълнение на концесионен договор
-Изменение и прекратяване на концесионен договор
-Последици от прекратяването на концесионен договор
V. Спорни производства във връзка с концесиите
-Ред за обжалване на решения и актове на концедента,
както и на решения на комисията за провеждане на процедурата
-Отстраняване на нарушения в процедурата за определяне на концесионер за концесия с трансграничен интерес, установени от Европейската комисия
-Искови производства във връзка с процедурата за възлагане на концесия
-Спорове по сключени концесионни договори
VІ. Стратегическо развитие и планиране на концесиите. Национален концесионен регистър
-Компетентни органи, отговарящи за стратегическото развитие и планиране на концесиите
-Мониторинг, управление и контрол на концесиите
-Национален концесионен регистър

Лектор: Адв. Ясен Ковачев А
дв. Ясен Ковачев завършва право в Софийския университет “Св. Климент Охридски” през 1997 г. През 1998 г. е съдебен кандидат в Софийския градски съд, след това за кратко време е юрисконсулт и тогава пише първите си концесионни анализи, а от средата на 1999 г. работи като адвокат. Има над 140 публикации в специализирани периодични издания с правна тематика. Концесионната материя е един от основните му интереси, занимава се с нея още от началото на работата си като правоспособен юрист. Повечето от публикациите му изследват именно въпроси, свързани с концесиите.

Цена: 170 лева без ДДС, (цена с ДДС 204 лв.)
Цена с отстъпка*: 145 лв. без начислен ДДС, (цена с ДДС 174 лв.)
*Отстъпката важи при направена регистрация до 22 януари 2018 г.
Таксата включва: 2 кафе паузи, лек обяд, бокнот, материали предоставени от лектора.

Начин на плащане:
Плащането се извършва по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението. О
рганизация: "ТБС консултинг"ЕООД
Банка: ОББ АД Сметка: BG 49 UBBS 8002 1004 9892 16
В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника.

 

Регистрирай се тук