Продължителност на обучението: 3 дни
Първи ден – 18.12.2023 г.
13:00 – 13:30 ч. Регистрация на участниците
13:30 – 15:00 ч. Модул 1
15:00 – 15:30 ч. Кафе пауза
15:30 – 16:30 ч. Модул 1
19:30 Вечеря в ресторанта на хотела
Втори ден – 19.12.2023 г.
09:30 – 11:00 ч. Модул 2
11:00 – 11:30 ч. Кафе пауза
11:30 – 13:00 ч. Модул 2
13:00 – 14:00 ч. Обяд в рестораната на хотела
14:00 – 15:00 ч. Модул 315:00 – 15:30 ч. Кафе пауза
15:30 – 16:30 ч. Модул 4
19:30 Вечеря в ресторанта на хотела
Трети ден – 20.12.2023 г. Освобождаване на стаите

Място на провеждане:
 гр. Велинград,  Arte Spa & Park Hote
Лектори:
Дора Бурова –директор на дирекция „Правно осигуряване на одитната дейност“, ИА „Одит на средствата от ЕС“
Гергана Тончева - експерт-консултант по обществени поръчкиМОДУЛ 1 - Преглед на промените в Закона за обществените поръчки.
Практическо значение на измененията в процеса по планиране, подготовка, обявяване и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключване на договори за тяхното изпълнение.
Основна цел:
Да се очертае актуалната национална нормативна рамка в областта на обществените поръчки, чрез която трябва да се реализират проектите/потребностите на възложителите, като се посочат конкретните стъпки за правилно прогнозиране и планиране на всички етапи и дейности.
ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:

1.Промени в Закона за обществените поръчки /обнародвани с ДВ, бр. 88 от 20 октомври 2023 г.
-
промени в стойностните прагове;
- упълномощаване на длъжностни лица;
- изменения при обосновките по чл. 72 от ЗОП;
- промени свързани с правомощията на Агенцията по обществени поръчки;
- увеличаване на размера на санкциите;
- промени в обхвата на изключенията по ЗОП;
- други промени свързани с лично състояние, критерии за подбор и т.н.
- Задължение за използване на нови електронни формуляри за изготвяне и изпращане за публикуване на обявления, в сила от 01 февруари 2024 г

Лектор: Гергана Тончева - експерт-консултант по обществени поръчки.
Държавен служител в Агенцията по обществени поръчки в периода от м. април 2008 г. до м. октомври 2014г. През този период, г-жа Тончева е излъчена за представител на АОП в Европейската Мрежа за обществени поръчки (PPN) и един от основните лектори на АОП в семинари и практически обучения, сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор. Към настоящия момент е управител на Солв Консулт ЕООД , чиято основна дейност е предоставяне на услуги в областта на обществените поръчки.МОДУЛ 2- Рискове при възлагане на поръчки с европейски средства –  практики за избягване на нарушенията.
Практически примери за проблеми и дискусия на възможни превантивни действия

Цели:

1.
Придобиване знания и умения за принципите за възлагане на обществени поръчки – публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност;

2.  Придобиване на практически знания и умения за рисковите практики при възлагане на обществени поръчки за двете групи участници;
3.  Дискусия на идеи за прилагане на мерки за избягване на грешките при прилагане на законодателството по обществени поръчки.
Обучението включва преглед на:

- Законодателството по обществени поръчки и Насоките за определяне на финансови корекции, които се правят върху разходите, финансирани от Европейския съюз, при несъответствие с правилата за възлагане на обществени поръчки, приети с решение на Европейската комисия от 14.05.2019г.
- Примери за рискови практики при прилагане на законодателството по обществени поръчки за двете групи участници;
- Идеи за оптимизиране на процеса по възлагане на обществени поръчки.
ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Рискове** при избор на ред за възлагане и видове процедури
2. Рискове при формулиране на първоначално обявените условия на поръчката – предмет и технически спецификации; критерии за подбор и документи за доказването им; критерий за възлагане и методика за оценка на офертите;
3. Рискове при обявяване и срокове за провеждане на процедурата
4. Рискове в хода на процедурата – избор на изпълнител, класиране на участниците, отстраняване на участниците
5. Риск от конфликт на интереси
6. Рискове при изпълнение на договорите за обществени поръчки
** Рисковете ще бъдат представени за поръчки с предмет изпълнение на STEM центрове и обновяване на училищната инфраструктура

ЛекторДора Бурова директор на дирекция „Правно осигуряване на одитната дейност“, ИА „Одит на средствата от ЕС“.
Сертифициран одитор, експерт в областта на обществените поръчки с над 15 години опит в сферата на контрола на публичните финанси, включително контрола на обществени поръчки, финансирани със средства от ЕС.


МОДУЛ 3 - Актуална практика на Агенцията по обществени поръчки относно резултатите от осъществявания предварителен контрол върху значими обществени поръчки.
Примери за дадените от АОП указания на възложителите при подготовка на обществени поръчки с обект строителство, доставки или услуги, които да послужат и при изпълнение на STEM проектите.
Основна цел:
Да се насочи вниманието към същността на методологическите указания на АОП относно подхода, който трябва да възприемат възложителите при  формулиране на изисквания към участниците в процедурите и при изпълнение на договорите.  
Да се сведе до знанието на възложителите практиката на ВАС с цел да се избегне допускане на съществени нарушения* при прилагане на ЗОП и ППЗОП, при подготовката и провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки.
*Под „съществени нарушения“ се разбират всички видове нарушения, за които са предвидени административно-наказателни санкции съгласно ЗОП.
ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Актуална практика на Върховен административен съд относно ограничителни критерии в процедури за възлагане на обществени поръчки: в критериите за подбор на участниците, в  технически спецификации и избор на показатели и методики за оценка на офертите.
2. Решения на ВАС  относно качеството на „трето лице“ по смисъла на чл. 65 от ЗОП. Решения на ВАС относно прилагане на чл. 72 от ЗОП.
ЛекторГергана Тончева - експерт-консултант по обществени поръчки.

МОДУЛ 4 -
 Дискусия, индивидуални консултации с лекторския екип
Лектори Дора Бурова и Гергана Тончева 


Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация 
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail

В поле Бележка запишете вида настаняване, което желаете - двойна стая или единична стая

НЕ СЕ ПРИЕМАТ РЕГИСТРАЦИИ ЗА СЕМИНАРА