Продължителност на обучението:  
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 16:45 ч. Обучение

Място на провеждане:  
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център TBS consulting


Новият стандарт МСФО 16 Лизинг, който влиза в сила от 1 януари 2019 г., определя нови правилата за счетоводно отчитане във финансово-счетоводните отчети при лизингополучателите и лизингодателите. Променя значително ключови финансови показатели както за лизингодателите, така и за лизинго получателите, при представянето на лизинговите сделки в отчета на финансовото състояние.
 
Цели на обучението
Основната цел на курса е: запознаване на участниците с последните промени в счетоводните и данъчни норми в сферата на лизинга, с изискванията за признаване и оценяване на лизингови договори във финансовите отчети в съответствиес МСФО 16 „Лизинг”. Основните различия с МСС 17.
Предлаганият еднодневен курс е изцяло с практическа насоченост, като същевременно ще получите много практически съвети и консултации за приложението на МСФО 16 от водещата обучението доц. Бойка Брезоева, която е с богат научен и практически опит.
 
Методология на преподаването 
• Обучението се провежда в интерактивна форма 
• Теоретичният материал е обяснен и поднесен с  практически задачи и примери 
• Обучението е придружено от специално разработени учебни материали.
ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:
1. МСФО 16 Лизинг – цел, обхват и  основни различия с МСС 17 Лизинг.
2. Нова дефиниция за лизинга и идентифициране на лизинг.
3. Разделяне на лизингови и нелизингови компоненти  в договор.
4. Комбинация от лизингови договори.
5. Определяне на срока на лизинга.
6. Счетоводно отчитане на лизинговите договори  при лизингополучателя:

  –  Признаване и оценяване на актив за правото на ползване и на лизингов пасив;
  –  Изключения от принципите на признаване и оценяване;
  –  Компоненти на лизинговите плащания;
  –  Променливи лизингови плащания;
  –  Промяна на лизинговия договор;
  –  Представяне и оповестяване.
7. Счетоводно отчитане на лизинговите договори при лизингодателя:
  –  Класификация на лизинговите договори: финансов лизинг и оперативен лизинг;
  –  Признаване и оценяване на лизинговите договори;
  –  Промяна на лизинговия договор;
  –  Продажба с обратен лизинг, определяне дали прехвърлянето на актива е продажба или не.
8. Счетоводно отчитане на преотдаване на лизинг.
9. Преходни разпоредби във връзка с преминаването от МСС 17 Лизинг към МСФО 16 Лизинг.
10. Практически ефект  от прилагането на новия  МСФО 16.


Водещ курса:
 доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор 
Бойка Брезоева е  преподавател към катедра „Счетоводство  и  анализ” в УНСС, София, доктор по икономика. 

Дипломиран експерт-счетоводител и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС)  е от 1999 г., регистриран одитор. 2001 г. е сертифицирана за лектор по Международни счетоводни стандарти от проект “Капиталови пазари” към Американската асоциация за международно развитие.Участвала е като лектор в курсове за обучение на кандидат-одитори към ИДЕС и в изпитната комисия по счетоводство за кандидат-одитори  към същия институт.
Участвала е в работната група към Министерството на финансите по транспониране на Директива 2013/34/ЕС в националното счетоводно законодателство.

Цена:  170 лв. без начислен ДДС.
За отстъпки от цена следете нашият бюлетин или се свържете с нас на посочените телефони за контакти.

Цената включва: 
- печатни материали, презентации предоставени от лектора;
- блокнот, химикалка;
- кафе паузи и топъл обяд в крак с най-съвременните тенденции, поднесен от утвърдена кетъринг фирма.

Плащането се извършва
: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.

Организация: "ТБС консултинг"ЕООД
Банка: ОББ АД
Сметка: BG 49 UBBS 8002 1004 9892 16

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника.
Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса  или по куриер на посочен от вас адрес.

Регистрирай се за курса тук

Данни за фактура

Тук може да се запознаете с Уведомление за поверителност и да получите пълна информация как обработваме личните Ви данни.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com