ТБС консълтинг ООД - гр. София е дружество създадено с решение на СГС от 29.01.1996 г. като съвместно дружество на  UNICON INTERNATIONAL GMBH гр. Виена с управител Франц Границ  и „Център за квалификация на кадрите от държавната и местна администрация и строителство”ЕООД  с управител Тодор Иванов Кунчев с принципал Министерство на териториалното развитие и строителство, като консултантска и обучителна организация.
През 2013 г. в дружеството се вписва за съдружник Андрей Иванов Дечев.

На 14.01.2003 г. се създава паралелно дружество „ТБС консултинг” ЕООД, с предмет на дейност - организиране, провеждане на обучения, конференции, симпозиуми, бизнес срещи, консултантска дейност в областта на строителството с управител Зорница Сотирова.

Днес TBS consulting като организация от нов тип, ориентирана за работа в условията на една пазарна икономика, непрекъснато използва и прилага в своята работа най-ефективни форми и методи за обучение в областта на мениджмънта и консултинга.

Предлагаме над 100 теми от обучения за професионално развитие в областите: безопасност и здраве, мениджмънт, счетоводство и др.

Нашата философия е: благополучието на клиента се намира в неговите ръце. Пътят към успеха на нашите клиенти зависи от тяхната активност и професионализъм.

Нашата цел е: да научим нашите клиенти как да повишат своята активност и професионално ниво, как да намерят решения на ключови проблеми за организацията и да и обезпечат силни пазарни позиции.
Ние считаме, че в условията на пазарните взаимоотношения, конкурентна среда, динамично и бързо изменящи се ситуации, ръководителят е длъжен да се опира на своя вътрешен потенциал, постоянно да обучава и развива управленските умения на мениджърския екип. Само така той ще може да осигури успеха на своята организация и да гарантира нейното стабилно присъствие на пазара.

Програмите на нашите курсове са съобразени с духа на съвременните динамични промени в икономиката на България, като сме ползвали опита на подобни фирми от Австрия, САЩ, Германия, Холандия, Дания и др.

За осъществяване на своята дейност в TBS consulting освен щатните служители като хоноровани преподаватели в различни лекторските екипи са включени над 30 специалисти с отлична теоретична подготовка и богат професионален опит -доктори на техническите науки, професори от УНСС, ТУ, икономисти, юристи, психолози, изтъкнати специалисти от МРРБ, МТСП, ИА"ГИТ", МФ и др.

Освен квалификационно обучение ние осъществяваме и трансфер на НОУ-ХАУ в областта на стопанското управление, чрез работни семинари, срещи, посещения на специализирани изложения, панаири и професионални консултации.

Дружеството организира също и посещения на изложения, панаири, научни конференции и симпозиуми, както в страната така и в чужбина. Бизнес-семинари на тема: ”Финансов мениджмънт на фирмата” в САЩ - гр.Тампа и в Австрия - гр.Виена.


Успешно реализирани проекти  по: "КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА  ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ":
През 2005 г. обучени над 500 специалисти:
• Проект № 04-02-28 Прилагане на Директива 92/57/ЕЕС за временни и подвижни строителни площадки въведена с  Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи – предпоставки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в строителството.
• Проект № 04-02-27 Европейските стандарти за проектиране на строителни конструкции по отношение на носеща способност, сеизмична устойчивост, безопасност при пожар и др. /Конструктивни Еврокодове/.
• Проект № 04-02-28 Прилагане на директива 89/106/ЕЕС за строителните продукти предпоставка за конкурентоспособността на българските  производители на строителни продукти на  единния европейски пазар.
През 2006г.:
• Проект № 06-01-34  Прилагане на изискванията на европейските стандарти в строителството.


От 2003 г. съвместно с Висша международна школа “Техническо законодателство и управление на качеството (ТЗУК)” към ТУ – гр. София и TÜV AKADEMIE RHEINLAND, Köln, сме обучили над  200 специалисти за одитори на системи за управление на качеството:
НАП
МРРБ
МБАЛ „Св. Екатерина”ЕООД
„Орвитекс индустри”ООД
„Вектор”ООД
„Огняново-К” АД
„Инжстрой”АД
ВСУ „Л. Каравелов”
В-к „Строителство градът”
НИСИ, „Пътприбор”ООД,
ДК София
ИА „Сертификация и изпитване”
„Витоша транспорт”
НСЛ „Инфрастуктура”ЕООД
„Мостстрой”АД
”Лабис”ЕООД
„Контрол”ООД
„НИИСМ”ЕООД,
„Тип топ куриер”АД
и др.


Работа в екип. Изграждане на умение за работа с клиенти.

„BRANDTEX” Дания – обучени над  60 служители  
ТП "Софийски пощенски съобщения" над 150 обучени служители
"ОББ"АД
„ Апекс Сервиз” ООД
„ЕНЕРСИС” АД

Оценители на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели предприятия
ТБС консълтинг ООД е първата в България фирма започнала обучения на оценители с преподаватели от  Universität Stuttgart .
Като партньор на Агенция по приватизация сме обучили над 3000 специалисти, от които:
"ОББ"АД над 200 обучени служители;
"Банка ДСК"АД над 150 обучени служители;

"Хебросбанк"АД 60 обучени служители;
„Търговска банка Биохим”
и мн. др.

На нас се довериха:
“Софийска вода” АД
“В и К” ЕООД- Благоевград,
„В и К Бебреш” ЕООД-гр. Ботевград
“ Водоснабдяване и канализация” ЕАД- Бургас,
“В и К” ООД- Варна,
“В и К-Йовковци” ООД- В. Търново,
“В и К” ЕООД- Видин,
“ Водоснабдяване и канализация” ООД- Враца,
“В и К” ООД- Габрово,
“В и К” ЕООД- Добрич,
“В и К” ООД- Димитровград,
“В и К” ООД- Исперих,
“Кюстендилска вода ” ЕООД- Кюстендил,
“В и К” ООД- Кюстендил,
“В и К” ООД- Кърджали,
„Водоснабдяване и канализация”АД- гр. Ловеч
“В и К” ООД- Монтана,
“В и К” ЕООД- Пазарджик,
“В и К” ООД- Перник,
“В и К” ЕООД- Плевен,
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД- Пловдив,
“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД – Разград,
“В и К” ООД- Русе,
“В и К” ЕООД- Смолян,
“Водоснабдяване и канализация-Сливен” ООД
“В и К” ООД- Силистра,
„Водоснабдяване и канализация-Свищов” ЕАД-гр. Свищов
“В и К” ЕООД- Ст. Загора,
“В и К” ООД- Търговище,
„ВиК-Стенето”ЕООД гр. Троян
“В и К” ЕООД- Хасково,
“В и К” ООД- Шумен,
“В и К” ЕООД- Ямбол,
„Увекс”ЕООД- Сандански
ВКС”ЕООД- Пещера
Бяла ЕООД- Гр- Севлиево


През 2004 г. бяхме първата организация започнала обучения на:Координатори по безопасност и здраве в строителството.
До момента сме обучили над 2500  специалисти, по програма съгласувана от МРРБ, МТСП и ИА”ГИТ”, от които над 150 участници по проект: "Прилагане на Директива 92/57/ЕЕС за временни и подвижни строителни площадки" въведена с  Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи – предпоставки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в строителството.

„НЕК”ЕАД над 80 обучени служители
„Мобилтел” ЕАД  над 30 служители
„Глобул”АД  обучени над 50 служители
“Софийска вода”АД
„Енемона”АД
“Пътища” АД
“Пътища Пловдив” АД
„ТЕРЕМ”ЕАД”,
„Трейс Груп Холд” АД,
„Пътинвестинженеринг”АД,
„ГБС – инфраструктурно строителство”АД
„Бизнес Тренд БГ”АД
„Гарант инвест”АД

„Тракия Гарант” АД
“Ремонтстрой”АД
“Минпроект”ЕАД
“АДВАЛ”АД
“Газстроймонтаж”АД
“Водно строителство”АД
„Санта Марина”АД
„Челопеч Майнинг” ЕАД
Язовири и каскади
„Златна Панега Бетон” ЕООД
“Сидирама”ООД
“Консултантска инженерингова група”
“СОФИНВЕСТ”ООД
“Инекс Консулт”ООД
ПГСА-гр. Пазарджик
“Сигма Капитал Констракшън”ЕООД
“Скалит инженеринг”ООД
“Интерстройконтрол”ООД
ОПУ-Кюстендил
“Ай Пи Ес Индъстриал Проджектс Сървиз”ЕООД
“Рока Со”ООД
ЗОФ ЗДРАВЕ
„Бауер България”ЕООД
„Инстлгруп”ЕООД
„Лес”ЕООД
„Иванов-Мегабилд”ЕООД
Пешев ЕООД
Масе България ООД
Джесика София ООД
Фризомат ООД
Булгеоинвест ЕООД
Гео Дрил  ЕООД
„Инерт 94“ЕООД
„СИДИ Рама” ООД
„КИК Дизайн”

РМ Инженеринг Груп ЕООД
Проно ЕООД
Тамара 2009 ООД
Венков инженеринг ООД
Вектор 2000 ЕООД
Феърплей Кънстръкшънс ЕООД
„Строимир 2003”ООД
„Имрулкс и КО”ООД
„ИБЕРА ИНВЕСТ” АД
и много др.


Обучения фокусирани конкретно за нуждите на общините и  общинската администрация
Община Добрич

Община Търговище 
Община Кюстендил
Община Пазарджик
Община Сливен
Община Варна
Община Варна
Община Балчик
Община Шумен
Община Левски
Община Смолян
Община Хасково
Община Силистра
Община Ихтиман
Община Етрополе
Община Берковица
Община Банско
Община Банско
Община Бургас
Община Пловдив
Община Марица
СО р-н Искър
СО р-н Нови Искър
СО р-н Люлин
СО р-н Красна поляна
СО р-н Банкя
СО р-н Младост
СО р-н Подуяне
СО р-н Илинден
СО р-н Сердика
СО р-н Връбница
СО р-н Панчарево
СО р-н Надежда
СО р-н Кремиковци
СО р-н Триадица
СО р-н Слатина
СО р-н Красно село
СО р-н Изгрев

СО р-н  Сердика
СО р-н Възраждане
СО р-н Студенски


Като дългогодишен партньор на различни държавни ведомства Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на труда и социалната политика, ИА”Главна инспекция по труда”, ДКЕВР и др. организации  сме  запознали с най-новите и  актуалните промени в нормативната уредба:
Общинските администрации
Търговските дружества от системата на Водоснабдяване и канализация
Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение"
Технически Университет - Варна
Химикотехнологичен и металургичен университет - София
ЦНИП при УАСГ
”АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД
„ЛАКПРОМ” АД
„Трейс Груп Холд” АД
„БУЛГАРКОНТРОЛА” АД
„Амилум България”ЕАД
„АЕЦ Козлодуй”ЕАД
„ЩРАБАГ” ЕАД
„Експертинвест”АД
„Райкомерс Конструкшън”АД
„Линде Газ България”
„Палфингер Продукционстехник България ЕООД
„Маркан ОВиК” ООД
„ТРИ – ЕС” ЕООД
„Стеки консулт” ЕООД
„Солид” ЕООД
„ЕНЕРГОЕФЕКТ” ООД
„Структурика” ООД
„КАСТРОЙ З.Г.”ЕООД
„ЮНИОН  БИЛДИНГ "
„ЕКИП 123”ЕООД
„АДИС” ЕООД
СС Консулт ЕООД
"Глобал Проджект"ЕООД
ПГСАГ
“КОРЕКТ 99”ООД
„Грундфос България”ЕООД
„ЕНПРО Консулт” ООД
"Вени Студио Архитекти" ЕООД
"СС Консулт" ЕООД
„Елтроник” ООД
„Века софт”
„МЕСЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООД
"МИЛИЕР ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
ЕСАБ Електроди
“СЛАЙТ” ЕООД гр. Тетевен
„Кимтекс ЛС” ООД
"Лебоинженеринг" ЕООД
"АтомЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД
ЕТ Архат-Анита Теодосиева
"Енергогаз" ЕООД
"Бомбов консулт" ЕООД
"ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ" ООД
„КИПС 6”ООД
„БИЛДИНСПЕК”Т ООД
„Главпроект-К” ЕООД
„Архус Дизайн”ООД
„Брозиг-консулт” ЕООД
„ЕНПРО КОНСУЛТ” ООД
„Неохим Инженеринг”ЕООД
Рафаилов консулт ЕООД
„Билдконтрол” ЕООД
„ИНЕКС КОНСУЛТ” ООД
“СЖС България” ЕООД
"Билдконсулт Енд Ко" ЕООД
„НБС-инженеринг”ООД
„АРМСТРОЙИНВЕСТ” ЕООД
„Кабано-проект”ООД
„ВВарх”ЕООД
„Вектор -2000”ЕООД
„Арка проект”ООД
„Ненов Консулт”ЕООД
и мн. др.


Организираните от ТБС консултинг  посещения на международни изложения и семинари в областта н а строителството, хранително- вкусовата промишленост в САЩ  ( съвместно с посолството на САЩ у нас), Австрия, Дубай, Испания, Малта,  Франция  са взели участие над 400  представители.