Уважаеми клиенти и партньори,

Благодарим Ви, че проявявате интерес към семинарите и обученията, които организираме и ни се доверявате.

Защитата на личните данни и осигуряването на тяхното законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване са приоритет за нас.

С настоящото уведомление за поверителност "ТБС консултинг"ЕООД, Ви предоставя информация за обработването на Вашите лични данни във връзка с предлаганите от дружеството семинари, обучения, консултантски услуги и сключването и изпълнението на договор за провеждането/извършването им ("Договора"), в изпълнение на изискването за прозрачност съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на данните.

Администратор на лични данни
Личните данни се обработват от "ТБС консултинг"ЕООД с ЕИК: 131023184,
със седалище: гр. София, жк. "Лагера",бл. 38, вх.,Б, с адрес на управление: в гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5,
имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , телефон: 028310033.

Лични данни, които обработваме
"ТБС консултинг"ЕООД обработва следната информация за Вас:
- Име, презиме и фамилия;
- ЕГН (за счетоводни нужди - необходим реквизит при издаване на фактура към физическо лице);
- Данни за контакт: електронна поща, адрес и телефон;
- Месторабота.

Цели, за които обработваме личните Ви данни
"ТБС консултинг"ЕООД обработва само тези данни, които са необходими за директния маркетинг и изпълнение на задължения по Договора, ако е сключен такъв.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да Ви съобщаваме за събитията (семинари, курсове, конференции), които организираме и провеждаме, както следва:
- периодично изпращане на съобщения по имейл за предстоящи събития;
- осъществяване на контакт по телефона с цел организиране на участието Ви в събитието;
- регистрация на участника за съответното събитие;
- издаване на сертификат за участие;
- издаване на фактура.

Основания за обработване на личните Ви данни
Обработваме Вашите данни на следните правни основания:
- обработването е необходимо за сключването и изпълнението на Договор с Вас;
- на основание легитимния интерес на "ТБС консултинг"ЕООД за целите на директния маркетинг.

Вярваме и се надяваме, че изпращаната от нас информация за събитията, които организираме, Ви е полезна и облекчава избора Ви за най-подходящата за Вас форма да бъдете в течение с най-новите и актуални промени в нормативната уредба.

Разкриване и предаване на лични данни
При спазване на законовите изисквания и при необходимост от това, "ТБС консултинг" ЕООД може да разкрие Ваши лични данни на следните лица:
- Лектори на семинари, в които участвате. Преди провеждане на семинара "ТБС консултинг"ЕООД предоставя на лекторите информация за местоработата на участниците с цел лекторите да могат да съобразят предварително кои въпроси биха били от значение за Вас и да акцентират върху тях. По този начин повишаваме полезността и качеството на предоставяната обучителна услуга, като я адресираме до конкретните участници.
- Доставчици на услуги (експерти по информационна сигурност, счетоводител, адвокати). "ТБС консултинг"ЕООД превъзлага на други лица някои спомагателни дейности, свързани със сключване и изпълнение на Договора, техническа поддръжка на информационни системи и оперативна поддръжка на дейността. В тези случаи е възможно "ТБС консултинг"ЕООД да разкрие лични данни на тези лица само при наличие на основателна причина за това, въз основа на писмен договор с получателите и при достатъчно гаранции, че същите обработват данните законосъобразно и осигуряват достатъчно ниво на защита.
- На други лица в изпълнение на законови задължения на "ТБС консултинг"ЕООД или по искане на компетентни публични органи, ако има такива.

"ТБС консултинг"ЕООД не предава личните данни на трети държави.

Срок за съхранение на личните Ви данни
"ТБС консултинг"ЕООД ще съхранява личните Ви данни докато същите са необходими за целите на обработването, а именно:
- за сключването и изпълнението на договорни задължения – за срок до 5 години, считано от датата на изпълнение на Договора;
- за целите на директния маркетинг – до подаване на възражение от Ваша страна чрез изпращане на имейл със съдържание "Отпиши".

Вашите права във връзка със защитата на личните Ви данни
Имате следните права във връзка с личните Ви данни, обработвани от "ТБС консултинг" ЕООД:

- Право на информация.
Имате право да получите цялата информация, съдържаща се в настоящото Уведомление за поверителност.

- Право на достъп.
Имате право да получите потвърждение от "ТБС консултинг"ЕООД дали обработва личните Ви данни и да получите достъп до данните си, включително безплатно копие от тях, освен ако искането Ви е прекомерно и повтарящо се.
Имате право да получите информация за целите на обработването, какви лични данни обработва "ТБС консултинг"ЕООД за Вас, пред кого разкрива личните Ви данни, срока, за който "ТБС консултинг"ЕООД ще съхранява данните Ви или критериите за определяне на този срок, правата Ви във връзка със защита на личните Ви данни, и източника, от който "ТБС консултинг"ЕООД е получил данните Ви.

- Право на коригиране.
Имате право да поискате от "ТБС консултинг"ЕООД да коригира неточни, непълни или неактуални лични данни, коитo се отнасят до Вас.

- Право на изтриване.
Имате право да поискате от "ТБС консултинг"ЕООД да изтрие Ваши лични данни в следните случаи:
• личните данни повече не са необходими за посочените по-горе цели; • при подаване на възражение от Ваша страна срещу обработването за целите на директния маркетинг чрез изпращане на имейл със съдържание "Отпиши";
• бъде установено незаконосъобразно обработване на личните данни;
• личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на законово задължение.
"ТБС консултинг"ЕООД може да откаже да изтрие личните Ви данни, ако обработването им е необходимо за: • спазване на правно задължение на "ТБС консултинг"ЕООД, което изисква обработването;
• установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

- Право на ограничаване на обработването.
Имате право да изискате от "ТБС консултинг"ЕООД да ограничи обработването на личните Ви данни в следните случаи:
• докато оспорвате точността на личните си данни, за срок, който позволява на "ТБС консултинг"ЕООД да провери точността на данните;
• ако обработването е неправомерно, но не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
• ако "ТБС консултинг"ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

- Право на възражение.
В случаите, когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес за целите на директния маркетинг, можете да възразите срещу обработването на това основание.

- Право на преносимост.
Имате право да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

- Право на жалба до Комисията за защита на личните данни.
Имате право да подадете жалба срещу обработването на личните Ви данни от "ТБС консултинг"ЕООД до Комисията за защита на личните данни на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на адрес гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2.

Допълнителна информация
За получаване на допълнителна информация по всякакви въпроси относно обработването на личните Ви данни и за условията и реда, по който можете да упражните правата си, можете да получите на посочените по-горе данни за връзка с "ТБС консултинг"ЕООД.