Продължителност: 4 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 13:00 ч. Семинарни занятия
Формат
онлайн - 
zoom.us
присъствен семинар - 
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5Основно съдържание:
1. Сумирано изчисляване на работното време:
1.1. Въвеждане на сменен режим на работа при установено подневно или сумирано отчитане на работното време
- Предимства и ограничения от въведеждане на сумирано отчитане на работното време;
- Максималната продължителност на работната смяна и на работната седмица при установено сумирано изчисляване на работното време;
1.2. Как се въвежда сумирано изчисляване на работното време – стъпки, възможности, права и задължения на работодателя.
- Как се документира въвеждането на сумирано изчисляване на работното време и какво се вписва в правилника за вътрешния трудов ред;
1.3. Изготвяне на графиците за работа и нормиране на труда: възможно ли е нормиране на извънреден труд в предварителния график?
- Кога се преизчисляват нощните часове в дневни при нормиране на работното време;
- Задължително осигуряване на междудневна и седмична почивка и на почивка или време за хранене;
1.4. Ред за запознаване на работниците и служителите с предварителните графици за сумирано изчисляване на работното време;
1.5. Какво се случва, когато отработените от работника или служителя часове, в края на отчетния период, са повече или по-малко от нормата на продължителност на работното време;
1.6. Ползване на отпуск в работни и календарни дни при въведено сумирано отчитане на работното време;
1.7. Извънреден труд при сумирано отчитане на работното време;
1.8. Въвеждане на време на дежурство или време на разположение при СИРВ.

2. Извънреден труд:
2.1. Възможности за възлагане на извънреден труд от работодателя.
- Кога е налице полагане на извънреден труд?
2.2. Отказ за полагане на извънреден труд – кой и в какви случаи има право да откаже полагането на извънреден труд;
2.3. Кои категории работници и служители могат да полагат извънреден труд с тяхно съгласие;
2.4. В какви случаи работещите на намалено работно време могат да полагат извънреден труд?
2.5. Как работниците и служителите могат да откажат да полагат извънреден труд.
2.6. Отчитане на извънредния труд в специалната книга за отчитане на извънредния труд и пред Инспекцията по труда;
2.7. 300 часа извънреден труд на годишна база – възможно ли е това?
- Изчисляване и заплащане на извънредния труд при подневно и сумирано изчисляване на работното време.
- Кога работодателят има право да възложи извънреден труд?
- Възможно ли е възлагане на извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време?
- Заплащане на извънредния труд при подневно и сумирано изчисляване на работното време. Заплащане на труда в дните на официални празници.

3. Преглед на видовете срочни трудови договори, регламентирани в Кодекса на труда
3.1. Трудов договор за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години;
3.2. Трудов договор до завършване на определена работа и ред за неговото прекратяване;
3.3. Трудов договор за заместване на работник или служител, който отсъства от работа и ред за прекратяването му;
3.4. Трудов договор за работа на длъжност, която се заема с конкурс - за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс и ред за прекратяването му;
3.5. Трудов договор за определен мандат, когато такъв е установен за съответния орган и ред за прекратяването му.
3.6. Трудов договор за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности, както и с новопостъпващи работници и служители в обявени в несъстоятелност или в ликвидация предприятия.
3.7. Трудов договор, сключен по изключение със срок най-малко една година, за дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер.
3.8. Трудов договор със срок на изпитване и ред за неговото прекратяване.

4. Реализирана и предстояща промяна в Кодекса на труда ще се замени хартиената с електронна трудова книжка.
4.1. Последни промени в Кодекса на труда – задължение на работодателите с нает персонал със 100 или над 100 човека да изплащат заплатите по банков път. Договаряне на основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер. Кои възнаграждения не могат да бъдат приети като такива с постоянен характер.
4.2. Преглед на промените в Кодекса на труда регламентиращи регистър по заетостта и единен електронен трудов запис, с които ще бъде отменена уредбата, регламентираща трудовата книжка. Кой подзаконови нормативни актове се предвижда да бъдат отменени или изменени при приемането на текстовете за електронни трудови книжки.

ЛекторТеодора Дичева - експерт трудово право.

Цена: 140 лв.
 без ДДС (168 лв. с ДДС).
В цената е включено:
- презентация предоставена от лектора, консултации.

Начин на плащане:

По банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.
Организация: ТБС консултинг ЕООД
Банка: ОББ АД
Разплащателна сметка: BG49UBBS80021004989216
Банков код (BIC): UBBSBGSF


Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:  
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.Не се приемат регистрации