Продължителност: един ден
Място на провеждане: Учебен център на ТБС консултинг  
с адрес гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5


Цел на семинара:
Да се запознаят участниците с приложения на последните изменения и допълнения на Наредба № 7 /от 27 октомври 2009 г./ за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради


Основно Съдържание:
Приложението на последните изменения и допълнениия на Наредба № 7 за енергийната ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сградите и др.
Специфични нормативни актове и тяхната обвързаност с ЗУТ и ЗЕЕ и приложението им в инвестиционния процес по проектиране, изграждане и експлоатация на сградите.
Единни стандарти за енергийна ефективност на сградите.
Отражение качеството на строителния процес върху изпълнението на съществените изисквния към сградите в т.ч. постигане на националните цели за енергийни спестявания.
Енергийни паспорти и сертификати за енергийна ефективност на сгради.
Съдържание и особеност на националната Методика за изчисляване на показателите за разход на енергия и на енергийните характеристики на сградите.


Лектори:
 специалисти от  МРРБ